Банер
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 2018 р.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

20 квітня 2018 року відбулись річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “РІДНА”, на яких зокрема були прийняті наступні рішення:

- затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік;

- затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік;

- затвердити Звіт Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік;

- затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік;

- дивіденди за акціями Товариства не нараховувати;

- здійснити відрахування до резервного капіталу Товариства в розмірі 2 000,00 (дві тисячі) гривень, а решту прибутку в розмірі 19 000,00 (дев’ятнадцять тисяч) гривень залишити нерозподіленим;

- попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які здійснюватимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, та уповноважити Голову Правління Товариства укладати, підписувати від імені Товариства відповідні значні правочини.